ΤΕΛΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

Για την αντικειμενική ζώνη Α , (ΦΕΚ 590Δ΄19-6-1992)το αντάλλαγμα για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου έμπροσθεν των καταστημάτων, να ορισθεί στα περσινά επίπεδα, λόγω της οικονομικής κρίσης, δηλαδή για την τοποθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων στο ποσό των 15,60€ ανά τμ. πλέον χαρτοσήμου (3,6%) και ΕΚΟΕΜΝ (3%) όταν η παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου αφορά όλο το έτος, και 13,60 €ανά τμ. πλέον χαρτοσήμου (3,6%) και ΕΚΟΕΜΝ (3%) όταν η παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου αφορά Θερινή περίοδο. Για την τοποθέτηση ξαπλωστρών το ποσό ανταλλάγματος να ορισθεί στα 9,00€ ανά τμ. πλέον χαρτοσήμου (3,6% )και ΕΚΟΕΜΝ(3%).για τη θερινή περίοδο του έτους 2019 Για δε τους μικροπωλητές το αντάλλαγμα να ορισθεί στο ποσό των 223 € πλέον χαρτοσήμου 3,6% και ΕΚΟΕΜΝ 3% για κάθε 2τμ.

β)Για την αντικειμενική ζώνη Β που αφορά τη Χ.Ζ. λιμένος Κόρφου (ΦΕΚ 284 Α.Α.Π 27-11-2018) το αντάλλαγμα για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου έμπροσθεν των καταστημάτων

για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων να ορισθεί στο ποσό των 10€ πλέον πλέον χαρτοσήμου (3,6%) και ΕΚΟΕΜΝ (3%) για όλο το έτος 2019 Για την τοποθέτηση ξαπλωστρών το ποσό να ορισθεί στα 9,00€ ανά τμ. πλέον χαρτοσήμου (3,6% )και ΕΚΟΕΜΝ(3%).για τη θερινή περίοδο έτους 2019. Για δε τους μικροπωλητές το αντάλλαγμα να ορισθεί στο ποσό των 150€ πλέον χαρτοσήμου 3,6% και ΕΚΟΕΜΝ 3% για κάθε 2τμ.

Για οποιαδήποτε άλλη παραχώρηση το αντάλλαγμα θα ορίζεται κάθε φορά από το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορινθίων μετά από εξέταση του αιτήματος του ενδιαφερομένου.

Το αντάλλαγμα θα καταβάλλεται κατά 50% με την έγκριση της παραχώρησης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και το υπόλοιπο 50% μέχρι και την 31/8/2019

Το αντάλλαγμα θα καταβάλλεται κατά 50% με την έγκριση της παραχώρησης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και το υπόλοιπο 50% μέχρι και την 31/8/2019

Κύλιση προς τα επάνω