Σκοπός του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορίνθου είναι:

Αρμοδιότητες Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορίνθου:

Οι δραστηριότητες του φορέα αναπτύσσονται από το Διοικητικό του Συμβούλιο και είναι οι εξής:

Η συνάρτηση του Σκοπού και των Αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, ως ανώτατου οργάνου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορινθίων, αποβλέπει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών καθώς επίσης και των επισκεπτών της πόλης της Κορίνθου.

Κύλιση προς τα επάνω