1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

1.1. Ανάθεση Μελέτης

Με την υπ’ αριθμ. 19/ 2011 Πράξη της Λιμενικής Επιτροπής Λ. Τ. Κορινθίας η μελέτη για την «Ολοκλήρωση Λιμένος Κορίνθου – Κατασκευή Κρηπιδωμάτων και εκβάθυνση υπολοίπου λιμενολεκάνης» ανατέθηκε στα συνεργαζόμενα μελετητικά γραφεία «CNWAY Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΜΕ, Μαρία Νικολακάκου, Ανέστης Αβραμίδης και Κωνσταντίνος Γιαμίν»
Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε την 16η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2012.
Η παραπάνω μελέτη ζητήθηκε από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) της Δ/νσης Λιμενικών Υποδομών του Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, σύμφωνα με την με αριθμό 29/6-7-2010 Απόφαση της 46ης Συνεδρίασης.

1.2 Σκοπιμότητα

Η εκπόνηση του γενικού προγραμματικού σχεδίου (Master Plan) του λιμένα Κορίνθου αποσκοπεί στον σχεδιασμό των απαιτούμενων λιμενικών έργων με στόχο αφενός την αναβάθμιση των εμπορευματικών και τουριστικών υποδομών της εγκατάστασης και αφετέρου τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων από τη λειτουργία των εν λόγω δραστηριοτήτων στην πόλη της Κορίνθου.
Η υφιστάμενη εμπορευματική δραστηριότητα παρουσιάζει δύο σημαντικές ελλείψεις που λειτουργούν ανασταλτικά στην παροχή ικανοποιητικού επιπέδου υπηρεσιών στους χρήστες της εγκατάστασης αλλά και στην βελτίωση του βοιωτικού επιπέδου της πόλη της Κορίνθου. Η πρώτη και σημαντικότερη έλλειψη είναι η ανεπαρκής συγκοινωνιακή σύνδεση του λιμένα με το εθνικό οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο. Συνεπώς, η διακίνηση των εμπορευμάτων πραγματοποιείται διαμέσου του οικιστικού ιστού της πόλης προκαλώντας σημαντική όχληση και υποβάθμιση του βοιωτικού επιπέδου των κατοίκων της πόλης. Αυτό έχει σαν επακόλουθο η τοπική κοινωνία να αντιμετωπίζει ανταγωνιστικά τη λειτουργία των εμπορευματικών δραστηριοτήτων του λιμένα και παρά τις ευεργετικές επιπτώσεις που αυτές έχουν στην τοπική οικονομία υπάρχουν έντονες πιέσεις για τον τερματισμό τους. Η δεύτερη έλλειψη των υφιστάμενων έργων επικεντρώνεται στην ανεπάρκεια των υποδομών για την εξυπηρέτηση μεγαλύτερου μήκους πλοία καθώς επίσης και της απαιτούμενης χερσαίας ζώνης για την υποστήριξη των εμπορευματικών δραστηριοτήτων του λιμένα. Επισημαίνεται ότι οι ελλείψεις αυτές έχουν σαν συνέπεια την αύξηση του κόστους διακίνησης των προϊόντων με τις όποιες αρνητικές συνέπιες για την ανταγωνιστικότητα της παραγωγικής διαδικασίας.
Όσων αφορά στην υποστήριξη των τουριστικών δραστηριοτήτων, αυτές παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις καθώς τα κρουαζιερόπλοια εξυπηρετούνται στα κρηπιδώματα του εμπορευματικού λιμένα, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα και την διαθεσιμότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ τα διερχόμενα σκάφη αναψυχής δεν συμπεριλαμβάνουν, ως προορισμό, το λιμένα της Κορίνθου στο πρόγραμμα των επισκέψεων τους εξαιτίας των πρακτικά ανύπαρκτων υποδομών.

1.3 Σύνταξη μελέτης

1.3.1 Ομάδα μελέτης

Στη σύνταξη της παρούσας μελέτης συνεργάσθηκαν οι παρακάτω μελετητές:

  • Αλβέρτος-Παύλος ΓΙΑΜΙΝ, Πολιτικός Μηχανικός, Υπεύθυνος σύνταξης της μελέτης,
  • Γεώργιος ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ, Οικονομολόγος,
  • Γεωργία ΜΑΝΟΛΟΠΟΥΛΟ, Οικονομολόγος,
  • Γεώργιος ΓΙΑΜΙΝ, Μεταλλειολόγος Μεταλλουργός Μηχανικός,
  • Κωνσταντίνος ΓΙΑΜΙΝ, Πολιτικός Μηχανικός,
  • Δήμητρα ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ, Πολιτικός Μηχανικός.

1.3.2 Προδιαγραφές μελέτης

Η σύνταξη της παρούσας μελέτης πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας – ΥΘΥΝΑΛ, (Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο Λιμένα Ραφήνας) και τις οδηγίες για την προετοιμασία Προγραμματικών Σχεδίων Λιμενικών Έργων (Guidance on the Preparation of Port Master Plans1) της Διεύθυνσης Μεταφορών του Ηνωμένου Βασιλείου (UK).
Για τη συγκριτική χρηματοοικονομική αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων ακολουθήθηκαν οι κοινοτικές και εθνικές οδηγίες για την περίοδο 2007-2013, δηλαδή το Έγγραφο Εργασίας 4 της περιόδου 2007-2013, «Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μεθοδολογία για τη διενέργεια ανάλυσης κόστους- οφέλους», οι «Οδηγίες σχετικά με τη χρηματοοικονομική ανάλυση για τα έργα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ που παράγουν έσοδα» (Αύγουστος 2009, τ. ΥΠΟΙΑΝ) και τέλος ο «Οδηγός για τις μελέτες κόστους – οφέλους της Ε.Ε.» (Έκδοση 2008).

1.4 Ευχαριστίες

Ευχαριστίες εκφράζουμε σε όσους βοήθησαν στην ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας.
Αναγνωρίζουμε επίσης τη συμπαράσταση και το ενδιαφέρον όλων όσων συναντήσαμε στα πλαίσια εκπόνησης της παρούσας μελέτης και τους ευχαριστούμε θερμά για τη συμβολή τους που υπήρξε σημαντική στην εξέλιξη αυτής της μελέτης.

Κύλιση προς τα επάνω