ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’ 2014

Με την 117/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ. Λ. Τ. Κ. εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορινθίων για το οικονομικό έτος 2014, όπως εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Α/ ΑΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥΠΟΣΟ
1.ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Χ. Ζ. ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ180.000,00
2.ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ20.000,00
3.ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ120.000,00
4.ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. Κ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ, ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ)13.500,00
5.ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ5.000,00
6.ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ)8.000,00
7.ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Χ. Ζ. ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ10.000,00
8.ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΡΟΚΙΔΑ & ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ250.000,00
9.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ15.000,00
10.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΩΛΟΥ ΑΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ50.000,00
11.ΜΕΛΕΤΗ “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗΣ” (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ)50.000,00
12.ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΔΡΑΣΗΣ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ)9.950,00
13.ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΩΛΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ11.614,28
14.ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ5.574,85
15.ΜΕΛΕΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ37.165,68
16.ΜΕΛΕΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ37.165,68
17.ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ10.000,00
Κύλιση προς τα επάνω