Σκοπός & Αρμοδιότητες

Σκοπός του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορίνθου είναι:

1. Η Διοίκηση της χερσαίας ζώνης των λιμένων και των παραλιών που υπάγονται στη δικαιοδοσία του
2. Η Οικονομική Διαχείριση των Λιμενικών Τελών και
3. η πραγματοποίηση Λιμενικών Έργων τα οποία θα συμβάλλουν στη λειτουργική και αισθητική ανάπλαση του χώρου της χερσαίας ζώνης.

 

Αρμοδιότητες Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορίνθου:

Οι δραστηριότητες του φορέα αναπτύσσονται από το Διοικητικό του Συμβούλιο και είναι οι εξής:
1. Η Διαχείριση όλων των θεμάτων διοικητικής φύσεως
2. Η μέριμνα για τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού και η παρακολούθηση εκτέλεσής του
3. Η σύνταξη ετήσιου απολογισμού – ισολογισμού
4. Η επιμέλεια είσπραξης κάθε νόμιμου εσόδου του και η πληρωμή κάθε υποχρέωσης του Δ. Λ. Τ. Κ.
5. Η λήψη αποφάσεων για την εκμετάλλευση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας του
6. Η κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος το οποίο θα αφορά στην έγκριση μελετών, πρακτικών δημοπρασίας, αναθέσεων και προμηθειών
7. Η εποπτεία για τη συντήρηση και επισκευή υφιστάμενων έργων και αντικειμένων
8. Η μέριμνα για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και την σωστή λειτουργία του
9. Η διεξαγωγή των απαιτούμενων ενεργειών για κάθε αναγκαία παρέμβαση στο λιμάνι και τη γύρω χερσαία και θαλάσσια ζώνη η οποία συνδέεται λειτουργικά με αυτό
10. Η ρύθμιση της κυκλοφορίας και των κατευθύνσεων κυκλοφορίας
11. Η έκδοση αδειών για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα οποία δραστηριοποιούνται εντός των λιμενικών ζωνών αρμοδιότητας του Δ. Λ. Τ. Κ.
12. Η κοινοποίηση τοπικών κανονιστικών αποφάσεων στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας
13. Η διάθεση πιστώσεων
14. Ο καθαρισμός της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης που υπάγεται στην αρμοδιότητα του Δ. Λ. Τ. Κ.
15. Ο ευπρεπισμός των κοινοχρήστων χώρων
16. Η μέριμνα για τη διατήρηση του πρασίνου και η ανάπλαση των περιοχών αρμοδιότητας του Δ. Λ. Τ. Κ.

Η συνάρτηση του Σκοπού και των Αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, ως ανώτατου οργάνου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορινθίων, αποβλέπει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών καθώς επίσης και των επισκεπτών της πόλης της Κορίνθου.