Μελέτες

ΜΕΛΕΤΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’ 2014

Με την 117/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ. Λ. Τ. Κ. εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορινθίων για το οικονομικό έτος 2014, όπως εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Α/ Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟ
1. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Χ. Ζ. ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 180.000,00
2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 20.000,00
3. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 120.000,00
4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. Κ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ, ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ) 13.500,00
5. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 5.000,00
6. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ) 8.000,00
7. ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Χ. Ζ. ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ 10.000,00
8. ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΡΟΚΙΔΑ & ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 250.000,00
9. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 15.000,00
10. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΩΛΟΥ ΑΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 50.000,00
11. ΜΕΛΕΤΗ “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗΣ” (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ) 50.000,00
12. ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΔΡΑΣΗΣ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ) 9.950,00
13. ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΩΛΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 11.614,28
14. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 5.574,85
15. ΜΕΛΕΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ 37.165,68
16. ΜΕΛΕΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ 37.165,68
17. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 10.000,00